joomlaru
 • 555.jpg
 • 3083fe0e24a6f41c750f1f0ec456ffe55fcb_o.jpg
 • i.jpg
 • shev.jpg

Вітаю Вас на своєму сайті!

Цей сайт створений для моїх студентів. Тут ви можете знайти багато цікавої та корисної навчальної інформації з української мови, української літератури та зарубіжної літератури.

Проблема, над якою працюю: «Інтенсивний розвиток самостійної пізнавальної діяльності, розкриття і реалізація індивідуальних здібностей, нахилів і талантів студентської молоді через навчально-пошукову діяльність шляхом активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій»

 153

У сучасних умовах розвитку нових технологій необхідною і затребуваною якістю особи є творчість. Інтенсивні зміни, що відбуваються в системі освіти, задають нові орієнтири в суспільстві і пред'являють вимоги до розвитку творчої особистості в сучасних умовах. Вища школа потребує творчих студентів, які вміють вчитися, адаптуватися до постійно змінних життєвих ситуацій, здатних шукати шляхи нестандартного вирішення ситуацій і проблем.

  Сьогодні особливо актуальною задачею є залучення студентів до науково-дослідницької діяльності, яка формує такі якості особи, як: самостійність, незалежність думок, гнучкість, критичність, системність мислення тощо, що необхідно фахівцю в будь-якій області. Важлива умова успішного творчого розвитку студентів – наявність у них загальної культури мислення, тому дослідницька діяльність направлена на розвиток інтелектуальних умінь студентів: здатність аналізувати, синтезувати, знаходити причинно-наслідкові зв'язки, узагальнювати,  робити висновки,  класифікувати,  порівнювати тощо. Окрім цього, в творчій навчальній діяльності використовуються такі інтелектуальні здібності, як допитливість, здатність до розробки гіпотези, легкість генерації ідей, гнучкість думки.

  Теорія без практики ніщо. Студент, спробувавши себе в ролі дослідника, експериментатора максимально засвоює навчальний матеріал. Залучена в дослідницьку діяльність дитина знаходиться на шляху просування від незнання до знання, від невміння до уміння, тобто усвідомлює значення і результат своїх зусиль. Через дослідницьку діяльність найефективніше відбувається розвиток творчої активності.     Одним з найпоширеніших видів дослідницької праці студентів у процесі навчання сьогодні є метод проектів. Цей метод робить студента не об'єктом, на який спрямована навчальна активність викладача, а суб'єктом процесу навчання.

Проект – це можливість виконувати щось цікаве самостійно або в групі, проявити себе,  спробувати свої сили, прикласти свої знання, принести користь і показати публічно досягнутий результат. Метод проектів називають технологією четвертого покоління, яка реалізує особистістно-діяльністний підхід у навчанні. При організації роботи над проектом використовуються різні види орієнтовної діяльності і формуються ключові компетенції студентів: пізнавальна, ціннісно-орієнтовна, естетична, перетворююча, комунікативна тощо. Здійснюючи керівництво творчими проектами, викладач організовує сприятливі суб'єктивні відносини усередині груп і між групами, створює умови для формування ключових компетенцій студентів і придбання ними соціального досвіду.

  Основні етапи дослідницької діяльності здійснюються послідовно в наступному порядку:

 • постановка проблеми;
 • актуалізація знань студентів;
 • пошук інформаційних джерел; вивчення теоретичних основ вибраної теми;
 • планування експерименту і знайомство з методикою його виконання;
 •  проведення експериментального дослідження;
 • обробка результатів і формулювання висновків;
 • проведення рефлексії здійсненої діяльності;
 • оформлення результатів дослідження;
 • захист науково-дослідної роботи.

  У своїй роботі надаю перевагу використанню створених власних уроків, зокрема мультимедійних супроводів, адже мультимедіа – це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання.

   В цьому навчальному році провела відкрите навчальне заняття зі  світової літератури на тему: «Проблема сімейного щастя в п’єсі Г.Ібсена «Ляльковий дім».

У своїй практичній діяльності найчастіше  використовую презентації, створені за допомогою програми Power Point, зокрема такі їх види: 

- презентації для лекційного викладу матеріалу;

- презентації для повторювально-узагальнювальних занять;

- презентації для уроків тематичного оцінювання знань.

  Компонування матеріалу програми в цьому випадку слугує своєрідною формою опорного конспекту. Варто зазначити також, що студенти під час підготовки домашнього завдання часто використовують презентацію, вважаючи, що вона більш зрозуміла й логічна.

 

  Мультимедійні технології дозволяють подати студентам набагато більше інформації, ніж на занятті без використання комп’ютера.

  Може виникнути питання – а чи не є використання мультимедійних технологій даниною сучасності. Однак уже перший досвід використання мультимедійних технологій свідчить, що їх упровадження підвищує ефективність засвоєння матеріалу, інтенсифікує процес навчання, стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання.

 

Вважаю, що систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем  презентацій, сприяє наступному:

- підвищенню якісного рівня використання наочності на заняттях;

- зростанню продуктивності заняття;

- реалізації міжпредметних зв’язків;

- уможливленню організації творчо-пошукової діяльності студентів;

- логічному викладу навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань студентів;

- покращенню взаємин "викладач-студент", особливо зі студентами, "далекими" від мови та літератури, які, зазвичай, захоплюються інформатикою;

- зміні ставлення студентів до комп’ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

  Застосовуються у роботі перегляди фільмів або їх фрагментів за прочитаними програмовими текстами. Також використовую записи телепередач про письменників, що вивчаються у шкільному курсі української літератури, світової літератури, наприклад, про Бориса Олійника, Олеся Гончара, Івана Багряного, Олександра Довженка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя-Левицького, Василя Симоненка, Василя Стуса, Тараса Шевченка, Володимира Сосюру та багатьох інших.

  Мультимедійний урок дає можливість комбінувати на одному занятті велику кількість цікавих завдань, залучаючи все більше студентів до активної роботи. Іноді створюємо презентації разом зі студентами, пояснюючи, який результат є очікуваним, але обов’язково враховуємо їхню думку.

  Вважається, що головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення української мови й літератури – підвищити пізнавальний інтерес студентів до вивчення предмета, ефективність його опанування. Загальновизнано, що особистість, яка зацікавлена, хоче пізнати матеріал, засвоює його набагато краще, ніж та, що не зацікавлена змістом того, що вивчає. Отже, використання комп’ютерних технологій вносить істотні зміни у діяльність педагога та розвиток студента як особистості, ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета у комп’ютерному класі, вимагає чіткої організації та індивідуальної роботи з кожним студентом під час навчально-виховного процесу.